הליך בחירת הדירות - איך זה עובד?

01

בחירת תמהיל דירות לבחירה

אדריכל בעלי הדירות
גיבוש, תכנון ראשוני
ובחירת תמהיל דירות
ע”י אישור הנציגות.

נבחר התמהיל
ל 144 הדירות לבחירה
ע”י אדריכל בעלי
הדירות וחברי הנציגות.
(סה”כ 87 בעלי
דירות במתחם)

02

דירוג סדר בחירה בכל אשכול

שמאי בעלי דירות
נערך ביקור מטעם
השמאי בכלל הדירות
במתחם

הכנת דוח דירוג
לסדר בחירת הדירות
והצגתו לחברי
הנציגות.

03

שליחת תוכניות דירה לכל אשכול

כהיום

שליחת תוכנית דירה
עפ”י אשכול
(כולל מיקום, הדמיות
ומפרט טכני רלוונטי)

כנסי זום / מפגשים
אישיים עם בעלי
הדירות
מענה לשאלות והסבר
כללי על ההליך

04

שליחת הודעה בדבר מועד לבחירת הדירות

בקרוב

פרסום דוח סדר
בחירת הדירות

פרסום מועד מדויק
(יום, שעה ומיקום)
לבחירת הדירה

מתן אופציה
לשדרוג / שנמוך

05

מועד בחירת הדירות

פגישות לבחירת
הדירות

בחירת חניות

בחירת מחסנים

06

פרסום תוצאות הבחירות

היזם יפרסם לבעלי
הדירות את הרשימה
הסופית של בחירת
הדירות והצמדותיהן

לפחות 45 יום טרום המועד

30 יום לאחר סיום הבחירה

הדמיות

הליך בחירת הדירות